Partner- en wezenpensioen

Laag 2

 

partner_en_wezenpensioen_opbouw.png

Zolang u bij uw werkgever werkt en daardoor deelneemt bij BPFV, is er voor uw partner een partnerpensioen verzekerd en voor uw kinderen wezenpensioen. Het partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en uw partner in leven is. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt tot de leeftijd van 21 jaar van het kind. U kunt daarover meer lezen in het pensioenreglement van BPFV. De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw UPO en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Let op: er is geen partnerpensioen voor uw partner en geen wezenpensioen voor uw kinderen als u overlijdt op een moment dat u niet meer in dienst bent bij uw werkgever.

U kunt wél op uw pensioendatum, of wanneer u eerder uw werkgever verlaat, een deel van uw
ouderdomspensioen ruilen voor (meer) partnerpensioen en wezenpensioen. Dat betekent dat uw ouderdomspensioen dan lager wordt. Uw partner en kinderen ontvangen dan een pensioen van BPFV als u overlijdt nadat u met pensioen bent gegaan.

Daarnaast is er een tijdelijk partnerpensioen verzekerd voor uw partner. Het tijdelijk partnerpensioen bedraagt in 2022 € 16.201,20. Het tijdelijk partnerpensioen is verzekerd tot uw pensioendatum of de eerdere datum waarop uw dienstverband met de werkgever wordt beëindigd. Het tijdelijk partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand van overlijden. Het wordt uitgekeerd tot het einde van de maand waarin uw partner overlijdt dan wel uiterlijk tot het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van uw partner. Bij overlijden na beëindiging van het dienstverband dan wel bij overlijden na uw pensioendatum, bestaat er geen
recht op tijdelijk partnerpensioen.

De hoogte van het partnerpensioen en van het wezenpensioen staat vermeld op uw UPO en op
www.mijnpensioenoverzicht.nl

Verder kan uw partner recht hebben op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de Anw-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner woonde of werkte in Nederland en heeft de AOW-leeftijd nog niet bereikt en uw partner zorgt voor een kind dat jonger is dan 18 jaar of uw partner is voor meer dan 45% arbeidsongeschikt. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) www.svb.nl.

 

reglement.png

Meer informatie

Meer informatie over partnerpensioen vindt u in het pensioenreglement. Of ga naar de documentenpagina.