De organisatie van ons fonds in 2018

Het bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid van ons fonds. Zij behartigt de belangen van iedereen die bij het fonds betrokken is. Het bestuur wordt ondersteund door verschillende interne en externe partijen. Op pagina 8 van het volledig jaarverslag ziet u een organogram van de organisatie van ons fonds in 2018.

Wijzigingen in 2018
Bestuurslid Bert Kiffen is per 17 september afgetreden als bestuurslid en lid van het dagelijks bestuur, omdat hij is verhuisd naar het buitenland. Het bestuur heeft een functieprofiel opgesteld en de vacature uitgezet bij de werkgeversorganisatie. Op dit moment is deze vacature nog niet ingevuld en is het bestuur op zoek naar een passende opvolger. Het bestuur bedankt Bert Kiffen nogmaals hartelijk voor zijn grote inzet voor BPFV in de afgelopen jaren.

Verder zijn in 2018 twee leden van het bestuur herbenoemd voor vier jaar: Eduard van de Lustgraaf per 1 juli 2018 en Joost Borm per 1 oktober 2018.

Waar hield het bestuur zich in 2018 mee bezig?

Naast reguliere zaken, had het bestuur in 2018 speciale aandacht voor een aantal thema’s. We lichten er een paar uit. Meer informatie leest u op pagina 9 van het volledig jaarverslag.

Overdracht pensioenadministratie
De uitvoering van onze pensioenadministratie gebeurt door AZL. Per 1 januari 2019 is BPFV overgestapt op een ander dienstenpakket van AZL. Binnen dit pakket kunnen we eenvoudiger met andere pensioenfondsen samenwerken. Zo komen we tot een goede dienstverlening tegen lagere kosten.

Aanstelling vermogensbeheerder NNIP
Per 1 januari 2019 is Nationale Nederlanden Investment Partners (NNIP) de nieuwe vermogensbeheerder van ons fonds. In 2018 zijn we bezig geweest met een zorgvuldig en uitgebreid selectieproces waarin 8 partijen zijn meegenomen.

Privacywet
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een privacywet die vanaf 25 mei 2018 in de hele Europese Unie geldt. Met deze wet is de bescherming van persoonsgegevens in alle landen van de EU hetzelfde geregeld. Ook ons pensioenfonds moest aan deze wet voldoen. Het bestuur heeft zich in de eerste helft van 2018 intensief bezig gehouden met de implementatie van de AVG.