De organisatie van ons fonds in 2019

Het bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid van ons fonds. Zij behartigt de belangen van iedereen die bij het fonds betrokken is. Het bestuur wordt ondersteund door verschillende interne en externe partijen. Op p. 11 van het volledig jaarverslag ziet u een organogram van de organisatie van ons fonds in 2019.

Wijzigingen in 2019

Per medio 2019 is de voorzitter van het bestuur Martin Meijer herbenoemd voor twee jaar. Bestuurslid Anja van Leeuwen heeft besloten niet meer beschikbaar te zijn voor herbenoeming. Zij heeft het bestuur per 21 juli 2019 verlaten. Haar opvolgster Lettie Kleijer-Blok is per 29 oktober 2019 benoemd.

Waar hield het bestuur zich in 2019 mee bezig?

Naast reguliere zaken had het bestuur in 2019 speciale aandacht voor een aantal thema’s. We lichten er een paar uit. Meer informatie leest u op pagina 14-15 van het volledig jaarverslag.

 • Pensioenadministratie weer terug bij AZL in Heerlen
  AZL verzorgt onze pensioenadministratie. Begin 2019 is ons fonds overgestapt op een ander dienstenpakket van AZL in Amsterdam. Medio 2019 heeft het bestuur noodgedwongen moeten besluiten om deze verhuizing af te breken en de administratie terug te verhuizen naar AZL in Heerlen. Deze situatie heeft voor de nodig onrust gezorgd binnen ons fonds. Wel is AZL ons hierin tegemoet gekomen en zullen onze jaarlijkse kosten per deelnemer de komende jaren fors dalen.

 • Onafhankelijk onderzoek naar datakwaliteit
  BPFV heeft na de dubbele verhuizing onderzoek laten doen naar de kwaliteit van de data van onze pensioenadministratie. Een externe partij gaat onderzoeken of het verhuizen van de administratie en weer terug, geen nadelige gevolgen heeft gehad voor de kwaliteit van de gegevens die AZL voor ons beheert.

 • Financiële positie van het pensioenfonds zorgelijk
  De financiële positie van BPFV is niet goed en daarom heeft deze het hele jaar veel aandacht gekregen van het bestuur. Sociale partners hebben moeten besluiten om de jaarlijkse opbouw van de pensioenen per 1 januari 2020 te verlagen van 1,70% naar 1,48%. Verder zijn de opgebouwde pensioenen per 1 januari 2020 niet verhoogd. Gelukkig bleek het niet nodig om de pensioenen in 2020 te verlagen. Wel is de situatie nog steeds zorgelijk. Daarom blijven we deze ook in 2020 nauwlettend volgen.

 • Vermogensbeheerder NNIP
  Nationale Nederlanden Investment Partners (NNIP) is sinds 1 januari 2019 de nieuwe vermogensbeheerder van ons fonds.

 • Aanpassing van het strategisch beleggingsbeleid
  Het strategisch beleggingsbeleid van BPFV is in 2019 aangepast. Het effect daarvan is dat we tegen lagere kosten (passief beleid) een heel overzichtelijke portefeuille hebben die we heel transparant kunnen controleren en aansturen, zonder ook veel geld aan allerlei dure adviseurs te moeten besteden. Daarnaast is en blijft het doel om een zo goed mogelijk evenwicht te vinden tussen de risico’s die beleggen met zich meebrengt en het behalen van extra rendement. Ook is besloten om een deel van het vermogen te beleggen in Nederlandse hypotheken. Daarnaast zijn aan de strategische beleggingsmix obligaties van opkomende landen toegevoegd.

 • Wijziging verplichtstelling aangevraagd
  Er is al een aantal jaar onduidelijkheid over de precieze grenzen van onze verplichtstelling door een overlap met de sector ‘schilders’. Dat is nu tussen de sectoren opgelost. Een aanvraag voor een nieuwe verplichtstelling is ingediend bij het Ministerie. Dat is niet alleen fijn voor de werkgevers zelf (die nu weten waar ze aan toe zijn), maar het biedt ook meer perspectief voor het pensioenfonds om op zoek te gaan naar samenwerking en/of fusie met andere fondsen. Dat onderzoek kan weer starten zodra het Ministerie de verplichtstelling heeft goedgekeurd, naar verwachting eind juli 2020.