Nieuws

Pensioengerechtigde in het verantwoordingsorgaan: stelt u zich kandidaat?

BPFV is per 1 juli 2020 op zoek naar een nieuw lid van het verantwoordingsorgaan die namens de pensioengerechtigden zitting neemt. Als pensioengerechtigde kunt zich kandidaat stellen voor deze functie.

Wat doet het verantwoordingsorgaan?

Het verantwoordingsorgaan bestaat uit zes leden. Zij vertegenwoordigen alle betrokkenen van BPFV: werkgevers, deelnemers en pensioengerechtigden. Het verantwoordingsorgaan volgt het bestuur kritisch en geeft daarbij gevraagd en ongevraagd advies. Het verantwoordingsorgaan heeft de volgende taken en bevoegdheden:

  • Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingorgaan.
  • Het verantwoordingsorgaan oordeelt onder meer over het gevoerde beleid en de beleidskeuzes van de toekomst.
  • Het bestuur informeert het verantwoordingsorgaan over belangrijke ontwikkelingen.
  • Het verantwoordingsorgaan heeft adviesrecht, bijvoorbeeld over de invulling van de raad van toezicht, het beloningsbeleid, het communicatiebeleid en bij een fusie.

Andere kandidaten

De afgelopen jaren vervulde Wim Roose deze functie. Hij stelt zich niet herkiesbaar. Naast dat de pensioengerechtigden zich kandidaat kunnen stellen voor deze functie, mogen ook werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties kandidaten voordragen. Als zich geen geschikte kandidaten melden, mag het bestuur zelf geschikte kandidaten benaderen.

Wilt u zich kandidaat stellen?

Voor deze functie is een functieprofiel opgesteld. Wilt u zich kandidaat stellen, stuur het kandidaatstellingsformulier met uw CV en motivatie dan naar het Bestuursbureau van BPFV, via BPFVlakglas-bestuursbureau@montaepartners.nl of Bestuursbureau BPFV, Verrijn Stuartlaan 1F, 2288 EK Rijswijk. Wij ontvangen uw kandidaatstelling graag uiterlijk
zondag 23 februari 2020
.

Hoe gaat het verder?

De verkiezingscommissie bekijkt of u aan het profiel voldoet. Als dat zo is, komt u op de kandidatenlijst te staan. Zodra de kandidatenlijst definitief is, hoort u of u op de lijst staat. Als er meer dan één geschikte kandidaat is, organiseert het fonds een verkiezing. Pensioengerechtigden kunnen dan hun stem uitbrengen. De verkiezingsperiode loopt van 7 april t/m 26 april 2020.

Hebt u vragen?

Voor meer informatie of met vragen over deze functie kunt u contact opnemen met het Bestuursbureau van BPFV. Het Bestuursbureau is bereikbaar via
BPFVlakglas-bestuursbureau@montaeparners.nl of 070 – 304 29 00.

Hebt u vragen over uw pensioen? Neem dan contact met ons op.