Wat vinden de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan?

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit drie onafhankelijk deskundigen. Zij houden toezicht op het bestuur en de algemene gang van zaken van het fonds. In het jaarverslag schrijven zij hun oordeel over 2018. Zij geven hun bevindingen en aanbevelingen over de volgende thema’s;

  • Pensioenbestuur
  • Beleidsprocedures en kwaliteit besluitvorming
  • Organisatie en uitbesteding
  • Risicomanagement
  • Verantwoording en toezicht

Conclusie
De raad van toezicht vindt dat besluitvorming binnen het bestuur in 2018 in het algemeen goed is verlopen. De raad van toezicht vindt de beleidskeuzes en procedures binnen het bestuur geschikt. Ook vindt de raad van toezicht dat het fonds passend wordt bestuurd. Het bestuur heeft ook aanbevelingen uit het jaarverslag 2017 opgevolgd.  

De raad van toezicht vraagt het bestuur om de komende periode aandacht te hebben voor de verplichtstelling en de toekomst van het fonds.

Verder is er een reële kans dat BPFV de pensioenen in 2020 moet verlagen. Het bestuur besteedt hier in de communicatie aandacht aan. De raad van toezicht vraagt om hier in 2019 nog meer energie in te steken.

Het volledige oordeel van de raad van toezicht leest u op pagina 53 van het jaarverslag.

Reactie van het bestuur
Het bestuur heeft het verslag van de raad van toezicht met interesse gelezen. Het bestuur waardeert de goede samenwerking met de raad van toezicht. De raad van toezicht heeft een mondelinge toelichting gegeven op hun verslag aan het voltallig bestuur. Dit vond het bestuur heel open en positief.

Op pagina 56 van het jaarverslag gaat het bestuur verder in op enkele onderdelen van het verslag van de raad van toezicht. 

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan (VO). Dit orgaan oordeelt of het bestuur goede beleidskeuzes maakt en het beleid goed uitvoert. Het VO heeft ook een adviesrecht over een aantal onderwerpen. In het jaarverslag schrijven zij hun oordeel over 2018:

Algemeen
Het bestuur heeft de aanbevelingen en aandachtspunten zoals genoemd in het jaarverslag 2017 actief opgepakt. Het bestuur is duidelijker gaan werken. Het bestuur heeft op advies van het VO meer gebruikt gemaakt van de beschikbare kennis binnen de Raad van Toezicht.

Toekomst van het fonds
Het VO vindt nog steeds dat schaalvergroting nodig is om de toekomst van het fonds te waarborgen. Het VO is het daarom eens met de raad van toezicht dat het bestuur hier het komend jaar prioriteit aan moet geven.

Financieel beleid
Het beleggingsresultaat in 2018 is teleurstellend. In het algemeen was het voor de Nederlandse pensioenfondsen geen goed beleggingsjaar. Maar BPFV scoort slechter dan het gemiddelde. Het VO is het daarom eens met de keuze om vanaf 2019 te kiezen voor een andere vermogensbeheerder.

Verder ziet het VO dat het bestuur in 2018 veel aandacht heeft gehad voor het terugdringen van de kosten. Dat blijft ook in 2019 belangrijk.

Communicatie
BPFV heeft in 2018 het communicatiebeleidsplan 2019 – 2021 opgesteld. Het VO adviseert het bestuur goed te kijken naar de effectiviteit van de middelen versus de kosten.

Verder is er een reële kans het BPFV de pensioenen in 2020 moet verlagen. Het VO adviseert het bestuur om hier in de communicatie prioriteit aan te geven.

Governance
Het VO vindt dat goed bestuur is gewaarborgd. Dat komt door de structuur van het fonds, het bestuursmodel en de samenstelling van het bestuur. Het VO merkt ook op dat het steeds lastiger wordt om deskundige bestuurders te vinden als er vacatures ontstaan. Het VO adviseert het bestuur daarom om tijdig te starten met het invullen van vacatures als die ontstaan.

Samenwerking bestuur / raad van toezicht
Het VO is van mening dat de samenwerking tussen het bestuur en de raad van toezicht in 2018 constructief is verlopen.

Conclusie
Het VO geeft een positief oordeel over het handelen van het bestuur, het gevoerde en voorgenomen beleid. Het bestuur heeft de belangen van de verschillende doelgroepen binnen het fonds evenwichtig gewogen bij besluitvorming. Het VO heeft de samenwerking met de raad van toezicht en met het bestuur als prettig ervaring en wil beiden danken voor de openheid en constructieve overleggen in 2018.

Het volledige oordeel het verantwoordingsorgaan leest u op pagina 57 van het jaarverslag.

Reactie van het bestuur
Het bestuur heeft met belangstelling het verslag van het verantwoordingsorgaan gelezen. Het bestuur dankt het VO voor de grote mate en regelmatige inzet en haar betrokkenheid bij het fonds tijdens het afgelopen jaar. 

Op pagina 60 van het jaarverslag gaat het bestuur verder in op de onderwerpen uit het verslag van het verantwoordingsorgaan.