Controle en toezicht

Controle

Certificerend actuaris

De certificerend actuaris controleert de zogenoemde voorziening pensioenverplichtingen. Hij bekijkt dus of ons pensioenfonds voldoende geld heeft om (samen met de nog te ontvangen pensioenpremies) alle pensioenen te kunnen betalen. De certificeringswerkzaamheden worden verzorgd door Jan Tol van Triple A Risk Finance.

Accountant

De accountant controleert of de jaarrekening van ons fonds klopt. Als hij de cijfers heeft goedgekeurd, geeft hij een accountantsverklaring af. De accountant van ons fonds is van PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Compliance officer

De compliance officer controleert of het bestuur de gedragscode naleeft. In de gedragscode staan regels over bijvoorbeeld belangenverstrengeling. Deze regels moeten voorkomen dat de belangen van ons fonds botsen met de belangen van iemand privé. De compliance officer van ons fonds is van Compliance-i-Consultancy (C-i-C).

Toezicht

Als pensioenfonds staan wij onder toezicht van verschillende partijen.

1. De Nederlandsche Bank

De Nederlandsche Bank (DNB) houdt toezicht op de financiële markten. Pensioenfondsen zijn belangrijke spelers op deze markten. Daarom moeten zij aan verschillende wettelijke eisen voldoen. DNB controleert onder meer op:

  • de deskundigheid van onze bestuursleden
  • het vereist vermogen
  • hoe wij worden bestuurd
  • de pensioenreglementen
  • hoe wij omgaan met waardeoverdrachten

2. Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De (AFM) houdt toezicht op het gedrag van pensioenfondsen. De AFM controleert, op basis van de Pensioenwet, de kwaliteit van de informatie aan alle belanghebbenden. Volgens deze wet moet de informatie begrijpelijk, duidelijk, juist en op tijd zijn. 

3. Raad van Toezicht

Ons fonds heeft sinds 1 juli 2014 een Raad van Toezicht. Dat betekent dat 3 onafhankelijke deskundigen toezicht houden op het bestuur en de algemene gang van zaken van het fonds.
De Raad van Toezicht beoordeelt ons onder meer op:

  • adequate risicobeheersing
  • evenwichtige belangenafweging

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht een aantal goedkeuringsrechten. Zoals het besluit tot vaststelling van het jaarverslag, het beloningsbeleid (met uitzondering van de beloning voor de Raad van Toezicht) en fusie.

De Raad van Toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan (VO), het bestuur en de werkgevers. De bevindingen van de Raad van Toezicht zijn terug te lezen in het jaarverslag.

Samenstelling

De Raad van Toezicht is als volgt samengesteld:

Naam

Aandachtsgebied

Emilie Schols Voorzitter
Christiaan Tromp Vermogensbeheer
Jan Herder Risicomanagement