Beleggingen

Ons fonds streeft ernaar om op lange termijn een goed pensioen voor u te regelen. Dat doet het fonds door de pensioenpremie te beleggen. Dit gebeurt zo goed en zorgvuldig mogelijk.

Waarom beleggen?

Een pensioenfonds moet beleggen. Als een fonds alleen maar zou sparen, dan zou het fonds op de lange termijn niet genoeg geld hebben om alle pensioenen te kunnen betalen. Uw pensioen zou veel lager uitvallen of u zou meer pensioenpremie moeten betalen. Het doel van beleggen is om rendementHet resultaat van beleggingen. Bij een positief rendement worden beleggingen meer waard. Bij een negatief rendement worden de beleggingen minder waard. te halen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Het bestuur bepaalt het beleggingsbeleid voor het fonds. Het bestuur kijkt hierbij naar studies en adviezen van interne en externe adviseurs. Op basis van dit beleggingsbeleid beslist het bestuur elk jaar waarin belegd gaat worden. Dat legt het bestuur vast in het beleggingsplan.

In de ABTN vindt u de Verklaring beleggingsbeginselenDit document beschrijft de uitgangspunten van het beleggingsbeleid van ons fonds. De uitgangspunten worden door het bestuur vastgesteld.. Daarin staan de uitgangspunten van het beleggingsbeleid beknopt beschreven.

Uitvoering

Het fonds belegt niet zelf. Dat doen externe partijen. Deze partijen zijn gespecialiseerd in beleggen, doen dit voor meer organisaties en kunnen daardoor kosten besparen. Het fonds heeft contracten afgesloten met deze vermogensbeheerders en controleert of de afspraken worden nagekomen.

Belegd vermogen

Het bedrag dat we beleggen noemen we het belegd vermogen. Het belegd vermogen schommelde de afgelopen jaren tussen €744 miljoen en €1,156 miljard.

Beheersen van risico's

Beleggen is niet zonder risico. Beleggingen kunnen meer of minder waard worden. Het is belangrijk om deze risico’s te kennen en te beheersen. Daarom spreidt ons fonds de risico’s door te beleggen in verschillende categorieën, producten en regio’s. Ons fonds belegt het meest in:

  • aandelen Als een pensioenfonds een aandeel koopt van een bedrijf, en daarmee aandeelhouder wordt, wordt het pensioenfonds een stukje eigenaar van die onderneming. Gaat het goed met de onderneming? Dan wordt het aandeel gewoonlijk meer waard en deelt het pensioenfonds in de winst die door het bedrijf aan alle aandeelhouders wordt uitbetaald (dividend). Gaat het slecht met de onderneming? Dan wordt het aandeel gewoonlijk minder waard en zal er minder of geen dividend aan alle aandeelhouders worden uitgekeerd.
  • vastrentende waarden Vastrentende waarden zijn bijvoorbeeld staats- en bedrijfsobligaties (= leningen). Kenmerk van vastrentende waarden is dat we een vaste rente voor deze beleggingen ontvangen en dat de leningen op een vooraf vastgesteld moment worden afgelost.  (incl. liquide middelenLiquide middelen zijn direct beschikbare geldmiddelen. Contant in kas, of direct beschikbaar op een bank- of girorekening.)

Rendement

Ons fonds boekt elk jaar rendementHet resultaat van beleggingen. Bij een positief rendement worden beleggingen meer waard. Bij een negatief rendement worden de beleggingen minder waard. met beleggingen. Dit rendement wisselt per jaar. In 2021 bedroeg het rendement -0,70%. Het jaar daarvoor was het rendement 12,88%.

In contact via onze vermogensbeheerders

Wij beleggen niet direct zelf in aandelen. We doen dit via beleggingsfondsen die beheerd worden door vermogensbeheerders. Via onze vermogensbeheerders zijn we in contact met de aandeelhouders. Onze vermogensbeheerders gaan in gesprek met bedrijven waarin we beleggen en stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen namens ons. 

Maatschappelijk verantwoord beleggen

Duurzaamheidsrisico’s ontstaan door ontwikkelingen op ecologisch, sociaal of governance gebied die een negatief effect kunnen hebben op de waarde van de beleggingen. Duurzaamheidsrisico’s zijn een integraal onderdeel van het totale beleggingsproces van het pensioenfonds.

Volgens de definities vanuit Europese wetgeving classificeert de pensioenregeling van BPF Vlakglas vooralsnog niet als een duurzaam product. De onderliggende beleggingen van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologische duurzame economische activiteiten. Dit neemt niet weg dat het BPF Vlakglas zich realiseert dat het belangrijk is om bij het beleggen rekening te houden met mens, milieu, duurzaam ondernemen en hoe bedrijven worden bestuurd, maar vanwege de keuzes die BPF Vlakglas ten aanzien van Europese wetgeving maakt, mag er geen informatie over maatschappelijk verantwoord beleggen op de website beschikbaar worden gesteld.

BPFV houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van SFDR artikel 4 van de Informatieverschaffingsverordening. De wetgeving biedt kleinere entiteiten met minder dan 500 werknemers de mogelijkheid om op een minder uitgebreid niveau te rapporteren over de duurzaamheidsfactoren die het pensioenfonds meeweegt. Het pensioenfonds maakt gebruik van deze mogelijkheid, om hoge kosten van extra rapportages te voorkomen.

Hebt u vragen of opmerkingen over het beleggingsbeleid? Neem dan contact op met ons.