Wat doet ons fonds?

Iedereen die recht heeft op pensioen van ons pensioenfonds, moet dit pensioen ook echt krijgen. Daarom houdt ons fonds de administratie nauwkeurig bij en gaan we zorgvuldig om met het geld dat ons fonds beheert.

Ons pensioenfonds is een onafhankelijke stichting die de pensioenregeling van uw werkgever uitvoert. Verschillende interne en externe partijen ondersteunen ons daarbij.

Bestuur

Het bestuur bepaalt het beleid. Zij behartigt de belangen van iedereen die bij het fonds betrokken is. Het bestuur is onder meer verantwoordelijk voor:

 • de uitvoering van de pensioenregelingen
 • de pensioenadministratie
 • het vermogensbeheer
 • de communicatie met alle betrokkenen

Het bestuur onderschrijft de Code Pensioenfondsen van de Pensioenfederatie. Deze code gaat over:

 • zorgvuldig bestuur en deskundigheid
 • intern toezicht en verantwoording
 • openheid en communicatie

Samenstelling

Het bestuur van ons pensioenfonds bestaat uit 7 leden. Het bestuur benoemt de bestuursleden. 

 • De werkgeversorganisatie Bouwend Nederland Vakgroep Glas draagt 2 bestuursleden voor. De Vereniging van Verfgroothandelaren in Nederland laat zicht vertegenwoordigen door een van deze 2 bestuursleden.
 • De werkgeversorganisaties De Nederlands Emballage- en Palletindustrie Vereniging, De Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten, De vereniging Dutch-Man en De vereniging Hiswa-Recron dragen 1 bestuurslid voor.
 • De werknemersorganisaties (FNV en CNV) dragen beide 1 bestuurslid voor. 
 • Daarnaast is er een onafhankelijk voorzitter zonder stemrecht. Hij of zij wordt rechtstreeks door het bestuur benoemd.
 • Tot slot vertegenwoordigt één lid van het bestuur de pensioengerechtigden. Dit lid wordt benoemd door het bestuur, nadat de pensioengerechtigden door middel van verkiezingen een pensioengerechtigde hebben gekozen.

De bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar. Zij kunnen 2 keer herbenoemd worden. Voor de vertegenwoordiger namens pensioengerechtigden geldt dat hij of zij steeds herkozen dient te worden. Vóór hun aanstelling toetst De Nederlandsche Bank bestuursleden op hun kennis en integriteit.

Het bestuur kiest een secretaris en plaatsvervangend secretaris uit de bestuursleden. De onafhankelijk voorzitter, de secretaris en de plaatsvervangend secretaris vormen samen de agendacommissie. 

De bestuursleden van ons pensioenfonds zijn:

John Westenbrink Onafhankelijk voorzitter (ad interim)
Hugo Nieuwenhuijse Bestuurslid en plaatsvervangend secretaris
Harm Roeten Bestuurslid
Lettie Kleijer Bestuurslid
Herbert Oude Luttikhuis Bestuurslid en secretaris 
Diede Panneman Bestuurslid
Michel Iglesias del Sol Bestuurslid

Het bestuur kent de volgende commissies:

 • Agendacommissie
 • Beleggingsadviescommissie
 • Risicomanagementcommissie
 • Communicatiecommissie
 • Pensioencommissie

Agendacommissie

De agendacommissie van het fonds bestaat uit de onafhankelijk voorzitter, de secretaris van het bestuur en de plaatsvervangend secretaris van het bestuur. In de agendacommissie wordt de voortgang van alle acties en activiteiten van het fonds besproken en worden de vergaderingen voorbereid.

Beleggingsadviescommissie

Bij het beleid voor het beleggen laat het bestuur zich adviseren door de beleggingsadviescommissie. Het betreft zowel advies over het algemene beleggingsbeleid als over meer specifieke zaken. De commissie bestaat uit 2 bestuursleden en krijgt (operationele) ondersteuning (Montae&Partners).

Risicocommissie

Sinds april 2023 is de risicocommissie vervangen door een extern adviseur Sleutelfunctiehouder Risicobeheer (SFH RB). Deze is belast met de uitvoering, voorbereiding en het toezicht op de uitvoering van het integraal risicomanagement.

Communicatiecommissie

De communicatiecommissie bereidt het communicatiebeleid voor en begeleidt de uitvoering van het beleid. De commissie bestaat uit 2 bestuursleden en laat zich bijstaan door een extern adviseur (AZL).

Pensioencommissie

Bij onderwerpen rond de werkgeversadministratie en de deelnemersadministratie laat het bestuur zich adviseren door de pensioencommissie. Bijvoorbeeld als het gaat om aansluitingen van werkgevers (verplichtstelling, dispensatieverzoeken), handhaving op aansluitingen en vrijwillige aansluitingen en vragen of klachten van individuele deelnemers. De commissie bestaat uit 2 bestuursleden en krijgt externe ondersteuning (AZL).

Verantwoordingsorgaan

Het bestuur legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan. Dit orgaan oordeelt of het bestuur:

 • goede beleidskeuzen heeft gemaakt
 • het beleid goed heeft uitgevoerd
 • de Code Pensioenfondsen heeft nageleefd
 • rekening heeft gehouden met de belangen van alle betrokkenen

Het oordeel van het verantwoordingsorgaan staat in het jaarverslag.

Samenstelling

Het verantwoordingsorgaan bestaat tijdelijk uit 7 leden en is als volgt samengesteld:

Naam

Organisatie

Namens

Arthur Pastor (voorzitter) De Nederlands Emballage- en Palletindustrie Vereniging, De Nederlandse Vereniging van Klompenfabrikanten, de vereniging Dutch-Man en de vereniging Hiswa-Recon Werkgevers
Hans Beekhuis Bouwend Nederland vakgroep GBO / Vereniging van Verfgroothandelaren in Nederland Werkgevers
Jan-Wouter van Beers CNV Actieve deelnemers
Ruud van Beek FNV/CNV Actieve deelnemers
Herman ten Klooster - Pensioengerechtigden
Tymen Groevenstein - Pensioengerechtigden
Ger Hawinkels - Pensioengerechtigden

In de toekomst gaat het verantwoordingsorgaan uit 6 leden bestaan. Als het aantal vertegenwoordigers namens de pensioengerechtigden minder wordt dan 3, wordt de verdeling als volgt: 2 vertegenwoordigers namens de werkgevers, 2 namens de werknemers en 2 namens de pensioengerechtigden.