Nieuwe regels voor pensioen in Nederland

Binnen de nieuwe regels voor het pensioen gelden er twee pensioenregelingen: de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling. Hieronder ziet u in het kort de kenmerken.

Solidaire premieregeling

Flexibele premieregeling

 • Is een gezamenlijke pensioenregeling
 • Pensioenbeleggingen aan de hand van een gezamenlijke risicohouding
 • Beleggingsopbrengsten worden leeftijdsafhankelijk toegerekend
 • Er is een verplichte reserve om risico’s te delen
 • U krijgt altijd een variabele pensioenuitkering
 • Is meer een individuele pensioenregeling
 • Deelnemer kiest zelf een beleggingsprofiel
 • Pensioenbeleggingen zijn leeftijdsafhankelijk
 • Als u jong bent, kunt u meer risico nemen dan later
 • U kunt kiezen voor een variabele of een vaste pensioenuitkering

Hieronder gaan we iets dieper in op de twee regelingen

Solidaire premieregeling
In de Solidaire Premieregeling beleggen we het pensioengeld in één gezamenlijke pensioenpot. Daaruit betalen we de pensioenen. We reserveren ook geld in een buffer. Daarmee vangen we financiële tegenvallers op, bijvoorbeeld als het slechter gaat met de beleggingen.

Een aantal kenmerken:

 • Collectief beleggingsbeleid: het gehele vermogen wordt samen belegd. Dus het totaal van de individuele pensioenpotjes, collectief met één collectief beleggingsresultaat. Dit beleggingsresultaat wordt, afhankelijk van de leeftijd, over de pensioenpotjes van de deelnemers verdeeld.
 • Risicodeling: Alle groepen deelnemers dragen samen de risico’s. Dit geldt voor zowel de financiële risico's (bijvoorbeeld de renteontwikkeling), beleggingsrisico’s als de levenslooprisico's (bijvoorbeeld de kans dat iemand korter of langer leeft dan gemiddeld of de kans dat iemand arbeidsongeschikt wordt).
 • Solidariteitsreserve: De solidariteitsreserve is een gemeenschappelijk vermogen waarmee risico’s met elkaar worden gedeeld. Sociale partners bepalen het doel van deze reserve. Zo kan de reserve bijvoorbeeld worden ingezet om te voorkomen dat de uitkering van pensioenuitkeringen lager wordt of om bijvoorbeeld de impact van beleggingsverliezen van alle deelnemers op te vangen.
 • Variabele uitkering: de uitkering beweegt mee met de resultaten van de beleggingen. Naar verwachting kan hiermee uw pensioen zijn koopkracht (beter) behouden. Wij nemen maatregelen om te voorkomen dat de uitkeringen te veel op en neer gaan.

Flexibele premieregeling
Bij een flexibele premieregeling bouwt elke deelnemer een persoonlijk pensioenvermogen op. U kunt zelf de keuze maken hoe risicovol u de premie wilt beleggen (defensief, neutraal of offensief). De premie wordt belegd volgens de lifecycle methode, er wordt dan steeds minder risico genomen met uw beleggingen naarmate u dichter bij uw pensioendatum komt.

Flexibele premieregeling: vast of variabel pensioen
Bij de flexibele premieregeling kan de deelnemer op de pensioendatum kiezen voor een vast pensioen of een variabel pensioen. Bij een vast pensioen ontvangt de deelnemer elke maand een vast bedrag. Bij een variabel pensioen wordt uw pensioen gezamenlijk doorbelegd na pensionering. Dit kan betekenen dat de pensioenuitkering elk jaar anders is: de uitkering gaat eerder omhoog bij een goed beleggingsresultaat, maar kan ook lager uitvallen bij tegenvallende beleggingsresultaten. Let op: voor ouderen wordt duidelijk méér op zekerheid gestuurd; voor jongeren wordt meer gestuurd op rendement.

(Nieuwe) Pensioen termen

Invaren of verhuizen
Invaren is een echte pensioenterm. Het betekent verhuizen. Maar wat varen we dan in of wat verhuizen we dan? Bij invaren worden de opgebouwde pensioenen ingebracht in de nieuwe pensioenregeling onder de Wet toekomst pensioenen. Invaren is het bij elkaar houden van het oude en nieuwe pensioen bij dezelfde pensioenuitvoerder. Of dit gebeurt en zo ja wanneer, weten we nog niet. Dit wordt bepaald door de sociale partners.

Sociale partners
De sociale partners zijn de vertegenwoordigers namens de werkgevers en werknemers. Denk hierbij aan werknemersorganisaties zoals een vakbond of een ondernemingsraad die de medewerkers vertegenwoordigen. Zij bepalen de inhoud van de pensioenregeling. Het pensioenfonds beoordeelt of de pensioenregeling uitgevoerd kan worden. Als deze akkoord is, voert de het pensioenfonds de pensioenregeling uit.

Hoe nu verder?

De komende tijd gaan we samen met de sociale partners in gesprek over de inhoud en uitvoering van de pensioenregeling die door de sociale partners wordt voorgesteld. Natuurlijk zijn we al een hele tijd in gesprek met de sociale partners over de nieuwe wet en hoe we een zo goed mogelijk pensioen voor u kunnen verzorgen. Uiterlijk op 1 januari 2025 moeten de sociale partners hun keuze voor de pensioenregeling (solidaire premieregeling of flexibele premieregeling) bij ons bekend hebben gemaakt. Tot die tijd informeren wij u een aantal keer over de nieuwe regels voor pensioen.